DĚKUJEME ZA DAR SPOLEČNOSTI KAMAX

Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše
pod
ěkování společnosti KAMAX, s.r.o. a jejím zaměstnancům za
finan
ční podporu, kterou poskytli našemu Centru podpory náhradní
rodinné pé
če. Toto laskavé gesto pro nás představuje nejen povzbuzení,
ale také možnost rozší
ření terapeutické pomoci pro rodiny a děti, s
kterými spolupracujeme. Výt
ěžek dobročinné sbírky pomůže těm, kteří
hledají porozum
ění, radu a podporu v náročných
situacích, které s sebou nese jak poslání náhradních rodi
čů, tak životní
osudy jimi p
řijatých dětí. ❤️

NÁRUČ DOPROVÁZÍ NÁHRADNÍ RODINY JIŽ DESET LET

Výtvarné dílny pro děti? Gravid jóga? Mimicvičení pro maminky s dětmi? Besedy s odborníky? Zpívánky? Nízkoprahová herna? Miniškolka? Jistě. To všechno z Náruče zná mnoho rodičů menších i větších dětí z Turnova i okolí. Poněkud užší okruh návštěvníků našich prostor pak ale zvolá nadšené ano v případě termínů jako je identita, zpracování historie dítěte, porucha citové vazby nebo terapeutické rodičovství. A přesto tato témata patří k Náruči jako Turnov k Českému ráji.

Centrum pro rodinu Náruč se práci s pěstounskými rodinami věnuje od roku 2007, kdy tehdejší vedení organizace poskytlo zázemí a podporu pro pravidelné setkávání rodin, programy pro děti a vzdělávání náhradních rodičů. Díky velké odvaze, vizionářství a vůli ke změně položila hrstka nadšenců pevné základy pro naše Centrum podpory náhradní rodinné péče, jak je známe dnes. To vše bez zastřešující opory v české legislativě nebo jakékoli pomoci ze strany státu. V roce 2011 se zákonodárné ledy konečně pohnuly, Náruč mohla získat pověření pro sociálně-právní ochranu dětí a od roku 2013 se pak stát pověřenou osobou, která smí uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče.

Co znamená uzavřít s Náručí dohodu o výkonu pěstounské péče? Každý, kdo se stane pěstounem, má zákonnou povinnost spolupráce s doprovázející organizací, a to právě na základě výše zmíněné dohody. Nezáleží na tom, jestli je to pěstoun přechodný, zprostředkovaný nebo z řad příbuzných dětí. Ačkoli některá témata nebo otázky určené k odpovědi se mohou v závislosti na druhu pěstounské péče lišit, jedno mají všichni náhradní rodiče společné. Pečují o děti, do jejichž života vstoupilo trauma.

Co je a není trauma? Trauma není, co se nám stalo. Není to tragická událost. Trauma je, co se stalo uvnitř nás během takové události. A to je dobrá zpráva. Minulost nezměníme. Ale náš způsob prožívání, myšlení a chování změnit lze.

Zanedbáváním, opuštěním nebo týráním se dětský mozek takříkajíc přeprogramuje. Jeho schopnost správně usměrňovat emoce nebo se orientovat v mezilidských vztazích rapidně klesá. Tento pohled na prožívání dětí je jedním ze základních stavebních kamenů doprovázení pěstounských rodin. Díky němu pak můžeme efektivněji navazovat vztahy s dětmi i rodiči (náhradními i biologickými), správně cílit psychologickou či terapeutickou pomoc nebo komunikovat se školskými zařízeními. Díky němu můžeme být lepšími průvodci na cestě k uzdravení.

Někteří pěstouni a pěstounky, se kterými spolupracujeme, hrdě nosí trička s nápisem “Jsem pěstoun. A jaké je tvoje superschopnost?“ A nám je ctí těmto hrdinům všedních dní poskytovat odborné vzdělávání, metodické vedení a oporu. Z pověření a za podpory Krajského úřadu Libereckého kraje to děláme už deset let.


Adéla Černá, doprovázející pracovnice Centra podpory náhradní rodinné péče

Náruč získala Jistotu

Od Nadace Jistota Komerční banky se nám podařilo získat finanční prostředky pro projekt “Vztah jako lék“, jehož realizaci plánujeme rozložit mezi roky 2023 a 2025.

Ústředním bodem projektu je budování léčivého vztahu mezi dítětem a jeho primárním pečovatelem – pěstounem. Historie dětí v pěstounské péčí bývá složitá a často bolestivá. Je pak především na pěstounech, aby dokázali mnohdy hluboce narušené dětské vnímání sebe sama a tím pádem i svého okolí napravit – vyléčit. Je na pěstounech, aby dětem dovedli ukázat, že jsou hodné lásky, že je dovedou přijmout takové jaké jsou a tím výrazně zvýšit jejich šance na budoucí plnohodnotné zapojení do společenského života ve všech jeho oblastech.

V současné době se nám díky získaným financím daří poskytovat terapeutické služby rodinám, se kterými spolupracujeme na základě dohody o výkonu pěstounské péče. Externí terapeut Mgr. Ondřej Máslo se ve své dlouholeté praxi věnuje mimo jiné obtížím spojeným s poruchou citové vazby nebo projevům pramenícím z traumatu či deprivace. Děti i náhradní rodiče mohou během terapie pracovat na tématech jako je kontakt dětí s biologickou rodinou, zpracování rodinné historie či spolupráci s dalšími institucemi.

Druhou částí projektu je pak realizace kurzu terapeutického rodičovství, jehož začátek je plánován na druhou polovinu roku 2023. Frekventanti získají funkční postupy pro zvládání každodenních situací, a to na základě porozumění důvodům a dynamice možného náročného chování dětí.

Věříme, že budování láskyplných vztahů je zásadním a neoddiskutovatelným úkolem dneška. Tuto potřebu vnímáme zejména prostřednictvím pěstounských rodin, které máme tu čest doprovázet. Proto je naší největší nadějí hraničící s jistotou, že prostředky, čas a energie vynaložené na projekt “Vztah jako lék“ se pozitivně odrazí na životě zapojených rodin. Zajištění ekonomické stránky služeb nad rámec státního příspěvku vnímáme zejména jako ocenění rodin, které dětem v systému náhradní rodinné péče věnují tolik potřebný čas, neutuchající lásku a náruč plnou porozumění.

 

 

Adéla Černá, klíčová pracovnice pěstounských rodin

CO BYLO V ZÁŘÍ…

Naše září bylo nabité! Přes nejistotu dnešní doby jsme zvládli hned dva vzdělávací víkendy.

První zářijový víkend v Krkonoších patřil našim dlouhodobým pěstounům a jejich dětem. Již podruhé provázela pěstouny lektorka Mgr. Johana Mertová. Navázala na téma z předchozího roku a letos představila našim pěstounům terapeutické rodičovství. Terapeutické rodičovství je zjednodušeně řečeno určitý přístup k dětem a jejich výchově. Je to dovednost, která se dá postupnou praxí naučit. Jen je třeba to zkoušet, učit se, pohlédnout na sebe a nejspíš i do sebe. Nedělní dopoledne pak patřilo ještě obtížnějším tématům, jako např. zablokované péči.

Víkend provázelo příjemné počasí. Rodiny mohly navíc využít ranní lekci jógy a nově zrekonstruovaný bazén. Sobotní večer jsme se pak všichni společně pobavili u báječné hry hádání filmů, pořadů a pohádek podle melodií.

S dětmi jsme si užívali hezkého počasí venku. Podle potřeb a věku dětí jsme je rozdělili do skupin nebo se jim věnovali individuálně. Co nám udělalo radost? Děti! Protože jsme vnímali, jaký udělaly pokrok! Potvrdilo se nám, že pěstounská péče má smysl! Víme, jak moc je péče občas náročná, že je někdy těžké neztratit trpělivost a taky výsledky se zdají být minimální, ale věřte nám, že „vaše“ děti jdou dopředu a my to vidíme!  A vaší práce si moc ceníme!

Děkujeme Johance a děkujeme všem pěstounům. Za zvládnutí celého víkendu, aktivitu při vzdělávacích seminářích, za důvěru ve skupině i odvahy sdílet své obtížné příběhy.

Další víkend… opět nám vyšlo počasí na objednávku… byl věnován pěstounům na přechodnou dobu a konal se tradičně ve Zvířeticích. I tento víkend se těšil hojné účasti. A to jak pěstounů, tak jejich dočasných dětiček.

Na přání pěstounů jsme pozvali PhDr. Štefana Šarközyho. Samy jsme byly zvědavé, zda naplní jejich očekávání a podle
zpětných reakcí určitě ano. Z dojmů našich a našich pěstounů je patrné, že Štefanovi především nechybí lidskost, pochopení a také vlastní zkušenost. Potěšila nás jeho ochota věnovat našim pěstounům čas i mimo společné vzdělávání. Pěstouni se vraceli spokojení a obohacení pro dny následující, pro své dočasné děti i pro ty, které přijdou po nich.

V době vzdělávání pěstounů jsme se my, „holky“ z Náruče, věnovaly miminkům i větším dětem. Díky slunečnému počasí jsme si mohly užívat procházky s kočárky a pobyt venku.

Poděkování patří Štefanovi za jeho lektorování a provázení pěstounů. Děkujeme rovněž přechodným pěstounům za jejich sílu, trpělivost, odhodlání a lásku, kterou dávají dětem po čas s nimi strávený, a který, i když zapomenou, je vkladem pro jejich celý život. Vážíme si vaší práce, s jakou zvládáte někdy už mnoholetou péči o miminka, o batolata, která nemůžete pustit s očí, o děti se specifickými potřebami a postižením, náročné sourozence či dvojčata a také děti větší, kdy jsou jejich potřeby zcela jiné a představují obrovskou výzvu a náročnost vzhledem k jejich minulosti.

Děkujeme Vám všem dospělým i dětem! Nezapomínejte, že jsme tu pro Vás a nebojte se říct o pomoc, pokud ucítíte, že je toho na Vás moc!

Den prevence na Kozákově

Letos se opět Centrum pro rodinu Náruč zúčastnilo každoročního Dne prevence, pořádané Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech. Den prevence s tématem Zdravý životní styl připadl tentokrát na 20. září 2019 a konal se na nejvyšším vrcholu Českého ráje, na Kozákově. Počasí nám opět přálo a potěšila nás více než hojná účast dětí. Tentokrát dorazilo 320 dětí z místních i vzdálenějších škol.

V rámci projektu Dáváme rodinám šanci připravilo Centrum pro rodinu Náruč své stanoviště, kde se spojil pohyb a rozum dohromady. Děti se zábavnou a aktivní formou seznámily s vybranými právy, týkající se tématu zdraví i pohybu. A za nás, které jsme tam byly s nimi, nezbývá, než je pochválit, jak dobře a aktivně plnily zadané úkoly. Opravdu všechny byly moc šikovné!

Když všechno kvete…

Květen v Náruči opravdu bujel a kvetl. Stejně jako vláha pomáhá vyrůst a rozkvést naší přírodě, my jsme otevřeli naši náruč dětem a nejen jim. Tak jako kvítek potřebuje péči, aby mohl vykvést a stát se z něho zralý plod, potřebují všechny děti tu správnou péči. Našim přáním je, aby děti vyrůstaly v rodině a měly dobrý základ a tudíž šanci dobře žít. K akcím Centra pro rodinu Náruč jsme se proto zapojili s náhradní rodinnou péčí a projektem „Dáváme rodinám šanci“. Děti jsme hravou formou seznamovali s tím, že i oni mají svá práva.

Poprvé jsme se potkali 9. května 2019 se školními dětmi před sokolovnou v Turnově při „Dnu osvobození“. Následoval 15. 5. „Den rodiny“, který proběhl v prostorách BB Baby, kde nám při nepřízni počasí poskytli své kryté prostory. Děti si tak mohly v suchu vyrobit malý katapult, složit pirátskou loď, prohlédnout si a něco se dozvědět o drobných zvířátkách, a pokud je neodradil déšť vystřelit si z obřího praku.

V pátek 17. května patřil školkovým dětem s projektem „Pojďme si hrát“. Tradičně jsme vyjeli do Pěnčína, kde jsme připravili pro školky bohatý program na celé dopoledne. Tento rok nás provází piráti a tak hravé dopoledne bylo celé v pirátském duchu. Děti se nezalekly a statečně plnily všechny úkoly, vlastnoručně vyrobenou pirátskou vlajku donesly úspěšně do cíle, kde dostaly od hlavního piráta poklad střežený opravdovým hadem.

Děkujeme dětem, rodičům, učitelům a dalším dospělým, že se zapojili do připravených akcí. Těšíme se společně s vámi na další takové dny a především na radost v očích a úsměv na tvářích všech dětí!

Co je to attachment?

Pod tímto názvem vyšla bookletka (odkaz dole), kterou Institut rodinné péče Natama poskytl ke sdílení. Tato e-kniha je určena pro rodiče, pěstouny a odborné pracovníky v oboru péče o děti.

Slovo attachment by se mohlo česky přeložit jako citové pouto či citová vazba. Vytvoření citového pouta v ranném dětství je zcela zásadní k vytváření citových vzorců dítěte k okolí v budoucnosti. Na dvacetisedmi stranách se seznámíte s tím, co je to attachment a jak je v životě dítěte důležitý. Rozhodně stojí za přečtení!

https://www.natama.cz/userfiles/page/294/b017b7e565b001d8845b99a92986ed15.pdf

 

 

Očkování a děti

Máme pro Vás PECKU!!! Otevíráme téma, které vás pálí…

13. 11. 2018 od 16:30 V Centru pro rodinu Náruč

DĚTI A OČKOVÁNÍ – přednáška a beseda pro rodiče

Lze očkovat bezpečně? Mohu použít libovolnou vakcínu? Co je individuální očkovací plán? Smím odložit očkování, do kdy? Co vím o nemocech proti kterým se očkuje? Co je nutné vědět PŘED očkováním? Jak poznám nežádoucí účinky? Lze je eliminovat a lze odstranit následky? Jak komunikovat s lékařem? Může mé dítě do školky na tábor? Jak se ve všem orientovat? Na koho se obrátit? Jek vše zodpovědně rozhodnout?….

Očkování je široká problematika, na kterou existuje množství velmi protichůdných názorů. Pokusíme se na něj nahlédnout v širším kontextu medicínském i právním.

Cena: 150 Kč /osoba/pár

Rezervace nutná!!! na  naruc.webooker.eu  v záložce AKCE

—————–

Martina Suchánková

zakladatelka a nyní předsedkyně spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost v očkování (www.rozalio.cz), matka 3 dětí. Považuje za důležité, aby rodiče znali svá práva a rozhodovali se až po vyslechnutí názorů a argumentů z různých stran. Její snahou je podpora očkování s minimalizací rizik, sebevědomí rodičů a náprava právního rámce očkování z povinného na doporučené a dobrovolné

Nejmenší děti nepatří do ústavů – Asociace dítě a rodina poslala otevřený dopis vládě

TISKOVÁ ZPRÁVA


Asociace Dítě a Rodina, sdružující desítky organizací věnujících se péči o děti, se dnes obrátila na nově jmenovanou vládu s žádostí o urgentní vyřešení umisťování nejmenších dětí do ústavní péče, které je v rozporu se zájmem ohrožených dětí, mezinárodní praxí i doporučeními odborníků.


„Každý rok skončí v České republice v ústavní péči zcela zbytečně stovky malých dětí,“ říká PhDr. Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a Rodina. „Otevřeným dopisem jsme se tedy obrátili na vládu, aby se příslušní ministři této otázce přednostně věnovali, jak bylo už několikrát v minulosti přislíbeno.“
Hlavními požadavky jsou příprava zákona, který zabrání umisťování dětí do kojeneckých ústavů a dětských  center, jako je tomu v řadě evropských zemí, a dále příprava návrhu na sloučení problematiky péče o ohrožené děti pod jedno ministerstvo, aby se zjednodušily, zrychlily a zlevnily veškeré procesy, které s péčí o děti souvisejí. Stejná změna již s úspěchem proběhla například na Slovensku.


Transformaci systému schválila váda již v roce 2012
Transformaci systému péče o ohrožené děE pro celou Českou republiku schválila vláda již v roce 2012 v Národní strategii ochrany práv dětí a v akčním plánu k jejímu naplnění. Dosud však nebyla realizována. I podle usnesení Výboru pro práva dítěte Rady vlády České republiky pro lidská práva je znepokojivé, že v České republice není legislativně omezena možnost ústavní péče o děti předškolního věku. Tento stav odporuje jak potřebám dětí, tak i mezinárodním dokumentům, zejména pak Směrnici OSN o náhradní péči o děti.
„Výbor již v roce 2015 doporučil, aby byla legislativně zásadním způsobem omezena možnost umísťování dětí do 7 let,“ připomíná Dana Lipová, místopředsedkyně Asociace Dítě a Rodina a ředitelka Nadace Sirius, která se dlouhodobě věnuje péči o ohrožené děti

Veřejnost proti ústavům: 15 000 hlasů za tři měsíce
Zájem veřejnosti toto téma ukazuje i petice, kterou Asociace Dítě a rodina spustila v průběhu března na adrese www.petice-kojeneckyustav.cz. Podpisová akce proti umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů překonala po přibližně třech měsících hranici 15 000 hlasů, kterou si autoři stanovili jako cíl pro oslovení politiků.
„Jestliže dosud nebyly na rozdíl od zahraničí v České republice vyslyšeny hlasy odborníků, snad politiky rozhýbe hlas veřejnosti. Více než 15 000 hlasů v tak krátké době jasně říká, že lidé nejsou se současným stavem spokojeni,“ zdůrazňuje Dana Lipová.

Sběr podpisů petice byl již ukončen.