STANDARDY CENTRA PODPORY NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

Naše služby jsou poskytovány na základě standardů kvality sociálně právní ochrany dětí (SPOD). Standardy jsou kritéria kvality zaručující, že služba je poskytována kvalitně a na profesionální úrovni. K nahlédnutí jsou v kanceláři vedoucí Centra pro podporu náhradní rodinné péče.

PŘEHLED
1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby
2. Ochrana práv a chráněných zájmů
3. Prostředí a podmínky
4. Informovanost o výkonu SPOD a činnosti pověřené osoby
5. Podpora přirozeného sociálního prostředí
6. Personální zabezpečení
7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců
8. Profesní rozvoj zaměstnanců
9. Pracovní postupy pověřené osoby
10. Dohoda o výkonu pěstounské péče
11. Předávání informací
12. Změna situace
13. Dokumentace o výkonu SPOD
14. Vyřizování a podávání stížností
15. Rizikové, havarijní a nouzové situace
16. Zvyšování kvality výkonu SPOD

Pověření k výkonu sociálně-právní výkonu dětí
Na základě pověření smí Centrum pro rodinu Náruč vykonávat tyto činnosti:

• poskytovat pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a) zákona);
• pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona);
• zřizovat a provozovat zařízení odborného poradenství pro péči o děti (§ 40 zákona);
• uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče podle § 47b zákona (§ 48 odst. 2 písm. d) zákona);
• poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout (§ 48 odst. 2 písm. f) zákona);
• poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytovat poradenskou pomoc fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče (§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c);
• vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a odst. 1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g) zákona).