PODÁVÁNÍ PŘIPOMÍNEK A STÍŽNOSTÍ

Vyjádření přání, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování služby.

Klient může kdykoli vyjádřit přání, připomínku nebo stížnost na kvalitu a způsob poskytování služeb organizace Centra pro rodinu Náruč. Klient je informován o způsobech podání a vyřizování připomínek a stížností při navázání spolupráce (např. uzavření dohody o výkonu pěstounské péče). Postup při podávání připomínek a stížností je také vyvěšen na veřejně přístupném místě (nástěnka v prostorách organizace).

Připomínku nebo stížnost může podat klient služby (i nezletilý), rodinný příslušník a další osoby (např. profesionálové z jiných institucí). Pokud je stížnost podána anonymně, je odpověď na tuto stížnost vyvěšena na místě k tomu určeném (nástěnka v prostorách organizace Centra pro rodinu Náruč, případně webové stránky) po dobu 2 měsíců.

Připomínku nebo stížnost je možné podat písemně na adresu: Centrum pro rodinu Náruč, z.ú., Skálova 540, Turnov, e-mailem nrp@naruc.cz, telefonicky nebo ústně, a to jakémukoli pracovníkovi Centra pro rodinu Náruč.

Dále je možné obrátit se na nadřízené kontaktních  pracovníků:
vedoucí Centra podpory náhradních rodinné péče
Bc. Jitka Altmanová, 734 307 520, nrp@naruc.cz

ředitelka Centra pro rodinu Náruč, z. ú.
Tereza Linhartová,  tel. 775 964 314, naruc.turnov@seznam.cz

odbor sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Libereckého kraje
adresa: Krajský úřad Libereckého kraje
odd. OSPOD, U Jezu  642/2a, 461 80 Liberec 2, tel. 485 226 329

Kancelář veřejného ochránce práv
podatelna@ochrance.cz
adresa: Brno, Údolní 39, PSČ 602 00, tel. 542 542 888

Ministerstvo práce a sociální věcí České republiky
adresa: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, tel. 221 922 396

 

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PŘIPOMÍNEK A STÍŽNOSTÍ

  • Pracovník, kterému byla podána připomínka/stížnost, neprodleně informuje vedoucího pracovníka. Vedoucí pracovník ručí za evidenci připomínek a stížnosti v pořadači.
  • Vedoucí pracovník odpovídá za vyřízení stížnosti. Připomínka je vyřízena stejnou formou jako je podána, písemnou odpověď obdrží klient, pokud si ji vyžádá nebo pokud to tým vyhodnotí jako nezbytné. Stížnost je vyřízena vždy písemnou formou odpovědi. Pokud je stížnost podána anonymně, je odpověď na tuto stížnost vyvěšena na místě k tomu určeném po dobu 2 měsíců (nástěnka v  Centru pro rodinu Náruč). V případě, že připomínka/stížnost obsahuje osobní údaje klienta, nelze zveřejnit odpověď veřejně. Pokud je připomínka/stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, jsou bezodkladně učiněna opatření k nápravě.
  • Pokud klient není s tímto řešením spokojen, je připomínka/stížnost předána vyššímu orgánu (předseda spolku)
  • Připomínka/stížnost se řeší neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, ve výjimečných případech do 60 dnů od podání.